Uprawnienia górnicze Turów - Bogatynia - PHU VALOR

504 704 274, 504 997 420   biuro@phuvalor.pl

Title
Przejdź do treści

PHU VALOR - zajmujemy się:

- pełnieniem funkcji kierownika budowy
- pełnieniem funkcji kierownika robót
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego


Trochę teorii: Uprawnienia górnicze Zakład górniczy
KWB Turów - wymagania prawne

Przepisy dotyczące uprawnień osób pełniących funkcję dozoru w zakładach górniczych zawarte są w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981). W rozdziale 2 zatytułowanym „Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego” (art.53) znajduje się wykaz stanowisk, w odniesieniu do których określa się wymagania i stwierdza kwalifikacje. Są tu wyodrębnione poszczególne funkcje:

• kierownik i zastępca kierownika ruchu ZG
• kierownik i zastępca kierownika działu ruchu ZG
• wyższy dozór ruchu ZG
• mierniczy górniczy
• geolog górniczy
• geofizyk górniczy (w podziemnych ZG)
• kierownictwo ratownictwa górniczego
• specjaliści w ratownictwie górniczym
• osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu ZG (w zakładach odkrywkowych: strzałowy, wydawca środków strzałowych, spawacz, elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do lub powyżej 1kV).

Wedle ustawy wszystkie te osoby zobowiązane są posiadać kwalifikacje określone ustawą.


Uprawnienia górnicze , nadzór TurówZasadniczo wszystkie wymienione stanowiska podzielono na dwie grupy: osoby wykonujące czynności specjalistyczne – które muszą jedynie spełniać pewne wymagania oraz pozostałych, którzy muszą posiadać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zakresie.

Wymagania stawiane osobom wykonującym czynności specjalistyczne to wymienione w ustawie (art. 56) odpowiednie wykształcenie, minimalny wiek, odbycie praktyki i kursu specjalistycznego, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i orzeczenia lekarskiego. Ich szczegóły określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628).  Wobec pozostałych zawodów potrzebne jest stwierdzenie kwalifikacji (ogólnych i zawodowych) poprzez wydanie świadectwa przez odpowiedni urząd.

Świadectwo kwalifikacyjne dla wyższego dozoru i kierowników działów ruchu we wszystkich zakładach oraz kierownika ruchu w zakładach innych niż podziemne również wydaje dyrektor okręgowego urzędu górniczego. W kompetencji WUG natomiast pozostaje stwierdzanie kwalifikacji kierownika ruchu zakładów podziemnych oraz mierniczego górniczego, geologa górniczego, geofizyka górniczego i pracowników ratownictwa górniczego we wszystkich zakładach.
Uprawnienia górnicze Bogatynia
Projekty elektryczne Bogatynia
Kierownik Bogatynia
Uprawnienie górnicze Turów

Kierownik budowy Bogatynia


Na kierowniku budowy ciąży pełna odpowiedzialność za realizację robót oraz zdarzenia, które podczas budowy mogą zaistnieć. Prawo bardzo szczegółowo określa zadania, jakie leżą po jego stronie. Funkcję kierownika budowy może spełniać tylko i wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy nie może samodzielnie decydować o wprowadzeniu zmian do projektu, ale ma prawo wnioskować do inwestora o ich dokonanie. Może również ustosunkować się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy.

Kto może być kierownikiem, kto inspektorem nadzoru ?

Zarówno kierownikiem budowy, jak i inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi (są jeszcze uprawnienia projektowe). Dawniej otrzymywało się je po udokumentowanej praktyce, obecnie trzeba jeszcze zdać egzamin.

Projekty elektryczne Bogatynia


Sporządzamy dokumentację projektową, projekt koncepcyjny oraz prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektrotechnicznych. Dla opracowywanej dokumentacji oferujemy przygotowanie kosztorysów oraz specyfikacji wykonania robót.

Instalacje elektryczne Bogatynia


Projektujemy instalacje elektryczne dla inwestrów indywidualnych,firm budowlanych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i dużych firm produkcyjnych.

TAGI:
Kierownik Bogatynia , Nadzór Turów , Uprawnienia górnicze Bogatynia, Uprawnienia górnicze Turów, Projekty elektryczne Bogatynia, Instalacje elektryczne Bogatynia


PHU VALOR
Projekty i instalacje Bogatynia, nadzór Turów. Uprawnienia górnicze Turów-Bogatynia
Wróć do spisu treści